Rishedegaard

Hvis du hellere vil læse om stamfaderen til Rishede og Riishede familierne, skal du læse her: Rishede

Slægtsgården Rishedegaard / Riishedegaard i Rishede

Rishedegaard ligger Tranholmvej 5 i Rishede. Rishede er et lille område med få bygninger i Gribstrup ved Klovborg mellem Horsens og Nr. Snede. 
I Rishede er der en bakke (gravhøj) med en højde på 108 m. Denne bakke hedder Storhøj, men de lokale kaldte den Hedegårdshøj. Over for denne høj lå slægtsgården Rishedegaard. Der ligger nu en nyere gård.
Jeg har ingen billeder af slægtsgården, som den så ud, da den tilhørte Riishede/Rishede-slægten. Billederne på denne side er af nyere dato.

Nogle steder staves gården Rishedegaard, andre steder Riishedegaard (f.eks. på matrikelkortene for Mattrup Ladegaard 1818-1863 og 1863-1978 og i min oldefar, Søren Rasmussen Riishedes skudsmålsbog).

På nuværende Danmarkskort bruges betegnelsen Rishede og gården kaldes Rishedegård. Jeg har derfor valgt at bruge Rishedegaard.

Slægtens første beboere på Rishedegaard

Rishedeslægten (Riishedeslægten) gjorde sit indtog på Rishedegaard, da Maren Madsdatter (1752-1829) giftede sig med Rasmus Pedersen (1731 – 1790). Se note 1.

Efter Rasmus Pedersens død, giftede Maren Madsdatter sig med Peder Nielsen (ca. 1763-1793). Deres søn Rasmus Pedersen "Hedegaard” (1792 – 4. maj 1871), blev født på Rishedegaard og var dermed den første i Rishedeslægten, der blev født på gården. Dengang ejede slægten dog ikke gården selv, Rasmus Pedersen "Hedegaard” havde først Rishedegaard i fæste under Godset Mattrup, men købte selv gården omkring 1835, da det var omkring det tidspunkt, fæstegårdene overgik til selveje i det område. Enkelte var dog på hoveriarbejde på Mattrup helt fremme i 1843. 

I folketællingen 1845 boede Rasmus Pedersen (kaldt Hedegård) i en gård i Gribstrup. I folketællingen 1850 boede han samme sted, men nu havde gården navnet Rishedegaard. 

Rasmus Pedersen Hedegaard og Benedicte Johanne Jensen (12. juni 1819 – 25. juli 1892) var forældre til min oldefar Søren Rasmussen Riishede (12. feb. 1852 - 10. sept. 1938), som købte slægtsnavnet Riishede eller Rishede i 1918, hvor gården dog ikke længere var i slægtens eje. (Du kan læse om familien Rishede/Riishede her: Rishede). Søren Rasmussen Riishede brugte selv at stave gårdens navn Riishedegaard, sådan var det også stavet i hans skudsmålsbog, Sørens søster Mette Kirstine Rasmussen og hendes mand Peder Christian Henriksen, der var de sidste i slægten på gården, brugte begge stavemåder.

Mens Rasmus Pedersen Hedegaard og Benedicte Johanne Jensen havde Rishedegaard, var den veldrevet. F.eks. var der 5 tjenestefolk i 1850. 
Rasmus og Benedicte Johanne blev begge på gården til deres død og blev begravet på Klovborg kirkegård.

Rishedegaard på tvangsauktion

Tvangsauktion Rishedegaard, 1891Efter Rasmus Pedersen Hedegaard og Benedicte Johanne Jensen blev gården overtaget af deres ældste datter Mette Kirstine Rasmussen (1842 -1897) og hendes mand Peder Christian Henriksen fra Halle. De måtte gå fra Rishedegaard efter få år, pga. dårlige tider - og fordi manden ikke var dygtig til landbrug. I 1891 gik Rishedegaard på tvangsauktion og ud af slægtens eje.
I annoncen for tvangsauktionen i Horsens Folkeblad stod der:
" Torsdag den 18. Juni førstk., Efterniddag Kl. 2, afholdes paa selve Ejendommen 3die Auktion over den Peder Chr. Henriksen tilhørende Gaard Matr. Nr. 2 a, Rishedegaard, Klovborg Sogn, Hartkorn 1 Tdr. 5 Skp. 3 Fdk. 2 1/2 Alb., med Bygninger, Inventarium og Afgrøde. Arealet er ca. 56 Tdr. Land. 
Konditioner og øvrige Dokumenter ligger til Eftersyn hos undertegnede.
Silkeborg, den 20. Maj 1891. Hammer, Sagfører."

Ved tvangsauktionen blev gården solgt til en nabogårdejer Hans Nielsen på Skade Mark, der dog snart solgte den videre. Ved auktionen kostede gården 8000 daler; det var gældens størrelse. Det pinte Mette Kirstines lillebror, min oldefar Søren Rasmussen (Riishede), for han manglede kun 1000 daler for at kunne overtage gården.

I de følgende år var der flere ejere, men i 1919 overtog Jørgen Holst Hansen gården. Han var født i Veldal i 1874. Jørgen Holst Hansen drev gården til 1933, hvorefter han overdrog den til sønnen Søren Holst født i 1901 også i Veldal, Han var gift med Mary Holst. Søren Holst døde i 1982 og Mary Holst i 2004. Deres søn Kristen Holst Hansen overtog i 1970 Rishedegaard. 
Jeg kender ikke de nuværende ejere. 

Da Mette Kirstine og Peder Christian Henriksen måtte gå fra Rishedegaard, fik de i stedet en lille landejendom på Rishede Mark. Her døde Mette Kirstine i 1887.  

Rishedegaards historie

Som sagt hørte Rishedegaard tidligere ind under godset Mattrup i Tyrsting sogn. Mattrup ejede 3 fæstegårde i Klovborg sogn: Mattrup Ladegård, Rishedegaard og Tranholm.
Mattrup gods drev først Mattrup Ladegaard og Rishedegaard sammen, og på de tidligere kort nævnes kun Mattrup Ladegård.
Ca. 1835 overtager Rishedeslægten Rishedegaard til selveje.

Historikeren Becker, hvis slægt stammer fra Mattrup gods, skrev i en artikel i bladet Orion om Mattrup i 1851: 

"Rishede og Mattrup Ladegaard på 700 tdr land i den vestlige del af Klovborg Sogn havde tidligere virkelig udgjort en ladegård, men jordene var dengang bedre, og de nu forsvundne skove tillod at holde langt flere kreaturer, end der nu er udsigt til at føde; da disse jorder for den lange afstand – over en mil – ikke lod sig drive fra gården af, har de nuværende ejere fået deres frihed magelagt imod 70 tdr. land på Tyrsting Mark, som støder op til Mattrup”

Herefter nævnes Rishedegaard første gang ved navn i Matriklen for 1844: "Riishedegaard 2a. Rasmus Pedersen:3-3-1-1¼ - 23,35 – 4 -1 – 0 – 0". 
At Mattrup Ladegaard 2b har samme matrikelnummer, men forskelligt bogstav, skyldes altså at de to gårde førhen har været én gård

Oldtidsfund ved Rishedegaard

I området er der fundet flere oldtidsfund bl. a. et par urner med brændte knogler pløjet op på/ved den overpløjede høj syd for Rishedegaards have ca. 1950. Ca. 1995 blev der fundet et "hul med trækul og brændte sten". Der må efter beskrivelsen være tale om en kogestensgrube. 

J.P.Trap skriver i "Kongeriget Danmark" (1898-1906): "Ved Rishedegd. er der fredlyst de to anselige Gravhøje Føvling Høj og Storhøj samt en mellem dem liggende mindre Gravhøj".
Slots- og kulturstyrelsen skriver: "Anlæg og datering: Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)" og "Fredningstekst: Ejerlav: Rishedegård = Mattrup Ladegård. Afmærkn.: MS 1899, lieutn. Lassen. Høj, 1,50 x 10 m. Eftergroet flad gravning nær top mod vest. Græsklædt."

Klovborg sogn - antal beboere

I Klovborg sogn boede der i 1801: 255 pers., i 1850: 612 pers., i 1901: 841 pers. og i 1921 1083 pers.


Noter:
Note 1. Rasmus Pedersen hørte også til slægten - dog ikke i direkte linje - idet Rasmus' mor, Karen Rasmusdatter, var søster til Marens far, Mads Rasmussen. De havde dermed de samme bedsteforældre, nemlig: Rasmus Sørensdatter og Sidsel Jørgensendatter. Rasmus' forældre var ikke fæstere på Rishedegaard, men på Overgård i Nimdrup


Kilder: 

  1. Elna Ulvbjerg.Skaddegord, II Halvbind. 1960. Eget forlag. S. 1001-1042
  2. Optegnelser om slægten Riishede indtil - og i forbindelse med slægtsgården Rishedegaard i Klovborg. Samlet omkring 1971 af Viggo Riishede. Trykt i 1972
  3. Matrikelkort for Mattrup Ladegaard 1818-1863 og 1863-1978
  4. J.P.Trap. Kongeriget Danmark (1898-1906)
  5. Finn Tougaard, Sdr. Felding. Kilde til familien Holsts ejerskab af Rishedegård 

© Gudrun Rishede. Husk venligst kun at kopiere citater til andre hjemmesider - ikke lange afsnit eller billeder uden aftale. Jeg vil dog blive glad for omtale af og en henvisning til denne artikel - meget gerne med et link til www.rishede.net 
Du må gerne downloade og udskrive til eget brug, undervisning og arkiver. Skal du bruge artiklen i større sammenhænge, eller har du tilføjelser eller rettelser, bedes du venligst henvende dig til mig. Du kan finde mine kontaktoplysninger på dette link: hjem

 Storhøj-Hedegaardshøj i Rishede, Klovborg. 2007
Klovborg Sogn 1841-1863
Rishedegaard og Hedegaardshøj.  2007
Rishedegaard
Rishedegaard 2007
Søren Rasmussen Riishede
Mattrup ca. 1860
Mattrup  2007